L i n k s

Prakata

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa meberikan rahmat dan hidayahNYA kepada kita sekalian. Saat ini hanya semata karena rahmatNYAlah kita bisa melakukan aktifitas seharian, dan semoga segala aktivitas keseharian kita ini tercatat sebagai amal ibadah,
untuk itu harus kita tata nawaitunya, kita tata niat sebelum melakukan aktivitas. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rosulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang amat menyintai umatnya, penyampai risalah, penyempurna akhlak : Saya mengucapkan selamat datang di hompage pribadi saya, semoga menu yang ada di site ini membawa manfaat bagi semuanya. Jangan lupa mengawalinya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk memulai belajar, semoga semuanya membawa barokah bagi kehidupan kita semua (amin) Berikut adalah contoh doa yang baik untuk dilakukan sebelum belajar "Allohumma ahkhrijna min dlulumatil wahmi,wa akrimna bi nuril fahmi, waftah 'alaina bimakrifatil ilmi, wa sahhil lana abwaba fadlika yaa arhamarrohimiin". Kira kira terjemahannya adalah sebagai berikut: Ya Allah keluarkan kami dari gelapnya keadaan, dan mulyakan kami dengan cahaya kefahaman, dan bukakanlah kami pada makrifatnya ilmu, dan mudahkanlah kami akan pintu2 kemulyaan, wahai yang maha rahman dan rahim. Doa ini dahulu diajarkan oleh almarhum Ayah saya (Nurkhozin Faqih) ketika saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga.
Copyright © Admin August-2006
This WEB Page is powered by Naufal and Rizka Adlina